ProEnerco Oy:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Rekisterinpitäjä

ProEnerco Oy 
Lintulenkki 4 
90650 Oulu

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa (tietosuojavastaava)

Kari Palokangas 
050 407 8895
kari.palokangas@energiakouluttaja.fi

Rekisteröidyt

ProEnercon koulutusasiakkaat

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. erilaisissa tapahtumissa kerätty lista mahdollisista asiakkaista)
 • Henkilötietoja käsitellään koulutusasiakkaan suostumuksella, asiakassuhteen syntyessä.
 • ProEnerco Oy:n koulutustilaisuuksista ja palveluista tiedottaminen.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Palveluistamme tiedottaminen
 • Yhteistyökumppanuus ja molemminpuolinen asiakassuhde.


Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero


Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista ja palveluista.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen  kari.palokangas@energiakouluttaja.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä.
 • Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta.
 • Asiakkaalta itseltään hänen pyytäessä tarjousta palveluistamme sähköpostin kautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Proenercon Oy:n ulkopuolelle. 

Luovutamme laskutustietoja Tilitoimisto Alakärppä Oy:lle laskutusjärjestelmää varten. 
Tilitoimisto Alakärppä on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. 

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • Tilitoimisto Alakärppä

Varmistamme että sopimuksissamme palveluntarjoajien kanssa on huomioitu tietosuoja-asetus.

Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse ilmoittamalla.
 • Tarjouskirjeissä ja vahvistuksissa on osoitetieto, mihin rekisteröity voi ilmoittaa poistuvansa jakelulistoilta ja rekistereistä.

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.